Дейности

КИДНИ е иновационен клъстер, съставен от различни фирми от ИТ сектора, интегрира малки новосъздадени дружествата, които извършват и предоставят технологични решения в областта на новите технологии.

Дигитален маркетинг

  Дигитален Маркетинг

    Формиране на дигитална компетентност и умения, методически указания за подпомагане за повишаване конкурентоспособността. Въвеждане на инструменти за дигитален маркетинг и онлайн търговия.

Технологични решения

  Технологични Решения

    Създаване на база данни с информация за услугите на фирмите участници. Ресурсно обезпечаване на административните нужди използващи обща инфраструктура водеща до снижаване на разходите. Създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност.

  Иновационни Дейности

    Стимулиране на иновационните дейности, чрез съвместно използване на съоръжения, споделени инфраструктури, съвместни инвестиции и обмяна на ноу-хау. Иницииране и подпомагане на иновативни проекти. Извършване на услуги свързани с въвеждането на иновации в индустрията.

  Достъпа до Нови Пазари

    Организиране на съвместни щандове на национални и международни изложения и панаири. Достъпа до пазари, а оттам и до повишаване конкурентоспособността на фирмите участници. Месечни информационни съобщения за таргeтираните пазари и новостите в отрасъла.

  Организиране на Обучения

    Разработване на уебинари за разпространение на знания, обучения и работни семинари. Организиране и провеждане на обучаващи програми и дейности за подпомагане и повишаване на квалификацията и образованието.

  Научни Изследвания

    Научни и приложни изследвания в областта на технологиите, дигитализация на индустрията, подпомагане за разпространението и използването им. Разработване на нови идеи, организация за реализиране и внедряване на нови продукти и услуги. Съвместни дейности с изследователски центрове.

Клъстер за Иновационни Дейности и Научни Изследвания е мрежа от сходни, взаимообвъразани или допълващи се фирми с активни канали за делови взаимоотношения.

  Членовете ползват обща специализирана инфраструктура, пазари и услуги, изправени са пред обща възможност за развитие.

  Създаден с цел да се стимулират иновационните дейности чрез съвместно използване на съоръжения и обмен на познания и опит, чрез ефективен принос за трансфера на знания и бизнес-коопериране в производствена система в която фирмите си сътрудничат във вертикални или хоризонтални вериги на производство.

  Участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики. Изграждането на мрежи, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията в клъстера с цел придобиване на умения за излизане на нови пазари, разширяване и укрепване на позициите на външни пазари.

Клъстер за Иновационни Дейности и Научни Изследвания

Услуги за Членове

      Клъстер ИДНИ предлага на своите членове пълен набор от технически и технологични решения предоставящи възможност за "виртуален офис", цялостна интеграция на различни дейности независещи от наличието на кадри в дадена компания. С предоставената услуга "отдалечен офис" се осигурява достъп на членовете до своите информационни ресурси.

      Фирмите членове, се възползват от иновативните услуги за подобряване на системите за бизнес управление, разполагат с набор от специалисти за които, заплащат минимален разход - месечен членски внос. По този начин членовете не само, създават пазарни предимства и намаляват себестойноста на своята продукция, но и увеличават своята конкурентноспособност.

  Направа на сайт или онлайн магазин

  Изработка и поддръжка на уеб сайт, интернет магазин или корпоративна система за управление на съдържанието за нуждите на фирмите членове. Предлаганите платформи са снабдени с различни функционалности за онлайн бизнес.

  Дигитален маркетинг

  Създаване на текстове, снимки, видеа за уебстраници, приспособени към алгоритмите на търсачките. Разпространение на съдържание с цел привличане на определена аудитория. Оптимизация за увеличаване рейтинга на сайта и изваждането му в предни позиции в резултата от търсещите машини.

  Контекстна реклама, таргетиране по ключови думи или категории, по демографски, географски признаци и др. Привличане на нови, ангажиране и запазване на съществуващи клиенти. Отчитане спецификите на продукта и аудиторията, която се таргетира. Изпращане на рекламни имейли.

  Счетоводни услуги

  Пълно счетоводно обслужване на фирмите членове. Социални, здравни осигурителни вноски, ТРЗ и личен състав. Индивидуален подход към всеки член като разполагаме с нужните знания, опит и ресурси, за да бъдем незаменима част от просперитета на бизнеса на нашите членове.

  Обучения

  Уебинари, виртуални конференции и семинари, които се провеждат онлайн, и са лесен начин за предаване, получаване и обсъждане на информация. Възможност за различни видове обучения съобразени с нуждите на членовете.

  Call център

 Централизиран офис за получаване и предаване на информация и съобщения. Администрация на входящите и изходящи обаждания и запитвания за продуктите или услугите, както от клиенти така и от бизнес партньори. Обработка на кореспонденция, получаване и изпращане на писма и имейли.

Проектиране, производство на електронни модули, инженерно-внедрителна дейност в областта на електронизацията, роботизацията и автоматизацията.

Микро Електроникс

Търговия с 3D принтери и компоненти. Моделиране, дизайн на клиентски модели и 3D принтиране. Обработка, екструдиране, шприцоване на материали, елементи и изделия от пластмаса.

Елемент F

Видео заснемане с висококачествена апаратура или дрон. Изработване на рекламни клипове и предавания. Интериорен и Екстериорен дизайн, 3Д визуализация.

Судио Straf

Консултантски и счетоводни услуги, Финансови анализи, Дигитален Маркетинг, Направа и поддръжка на он-лайн магазини.

Кара Сървис

Разработка, внедряване на софтуер, и програмни продукти. Архитектура и изграждане на офис LAN и VPN мрежи. Настройки на сървъри. Секюритизация на мрежово оборудване.

H&A Consult

Вътрешно и външнотърговска дейност на компютърни системи и оборудване. Проектиране, изграждане, и интеграция на системни решения. Консултантски услуги.

S Tehnology

ИТ Аутсорсинг. Поддръжка на софтуер и хардуер. Проектиране, изграждане, и интеграция на системни решения. Консултантски услуги.

STS Tech

Събития

свързани с Клъстера, както и новини, проекти, публикации, конференции, форуми и събития в областа на новите технологии и иновациите в страната.

Информационни дни на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”

В рамките на информационните дни, ще се представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Варна, Враца, Пловдив и София.

Общо събрание на Клъстер "Иновационни дейности и научни изследвания"

Напомняме Ви, че Общото събрание на Клъстер Иновационни дейности и научни изследвания /КИДНИ/, ще се състои на 16 януари 2017 /понеделник/

Всички Събития

ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО

Ако желаете да станете член на КИДНИ, моля попълнете и изпратете формата за заявка. Членове на клъстера могат да са юридически лица, еднолични търговци или неправителствени организации.

Име на Фирма
Управител
Адрес
Телефон
ЕИК
E-mail
КИД
WEB
10 + 10 =